ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

2010:  Ιδρύεται η εταιρεία, ως αρχή για την μετάβαση στο νέο τύπο Μεταφορικών Εταιρειών.

2012:  Η Εταιρεία μισθώνει αποθήκες στον Ασπρόπυργο Αττικής, με ψυκτικούς θαλάμους, και με δυνατότητα ανεξάρτητης αποθήκευσης  ανά είδος φορτίου (ξηρού, συντήρησης, κατάψυξης).

Ισολογισμοί:

Ισολογισμός 2017